സ്വകാര്യ ബസ് സമരം കഴിഞ്ഞു : KeralaSRTC, KarnatakaRTC ബസുകളെ തഴഞ്ഞു ജനങ്ങൾ

അനിശിതകാലം എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ സ്വകാര്യ ബസ് സമരം സർക്കാർ വഴങ്ങുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടതിനെ തുടന്ന് പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു വീണ്ടും സർവീസ് തുടങ്ങി ഇരിക്കുന്നു. സ്വകാര്യ ബസുകൾ വീണ്ടും സർവീസ് തുടങ്ങിയതിനെ തുടന്ന് കേരള കർണാടക ബസുകളെ വിട്ടു സ്വകാര്യനിലേക് …

Read More